Rozhovor o projektu s náměstkyní oš.péče

  • Nemocnice Mělník
  • 23.7.2018

V říjnu bude zahájen rozsáhlý cyklus školení zaměstnanců

Připravené vzdělávací kurzy jsou realizovány v rámci projektu „Vzdělávání v Mělnické zdravotní“, který je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem celého projektu, který byl zahájen již počátkem tohoto roku, je zajistit standardní úroveň specifických dovedností zaměstnanců Nemocnice Mělník a v souvislosti s tím nastavit systém rozvoje lidských zdrojů, který umožní v budoucnu dlouhodobě plánovat strukturu lidských zdrojů a jejich potřeb v oblasti vzdělávání.

Samotné vzdělávací kurzy budou následujících měsících probíhat v těchto oblastech:

  • vzdělávání IT dovedností zaměřených na nastavení standardu úrovně znalostí potřebných pro danou pracovní pozici. Dále bude toto vzdělávání také zaměřeno na zvládnutí vnitřního informačního systému nemocnice NIS..
  • vzdělávání zaměřené na interní lektory a znalosti a dovednosti spojené s rozvojem práce se zaměstnanci.
  • vzdělávání zaměřené na manažerské a řídící dovednosti
  • aktivity zaměřené na rozvoj dovedností za účelem zlepšení komunikace s pacienty a komunikace na jednotlivých pracovištích nemocnice.

Několik otázek jsem položil Bc. Kateřině Látalové, náměstkyni ředitele Nemocnice Mělník pro ošetřovatelskou péči.

O: Paní náměstkyně, můžete nám prosím více přiblížit, jak projekt zaměřený na vzdělávání vznikal a proč jste se rozhodli financovat ho z evropských fondů?

Tento projekt začal vznikat již v létě roku 2009, kdy jsme reagovali na výzvu MPSV a ESF v ČR, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Získat finance na tak rozsáhlý projekt vzdělávání by z rozpočtu nemocnice nebylo možné. Proto jsme se pokusili získat podporu a finanční prostředky z EU. Byli jsme úspěšní a po velkých přípravách jsme připraveni spustit soubor vzdělávacích akcí pro naše zaměstnance.

O: Na jaké oblasti bude školení, které má podle harmonogramu projektu skončit až v druhé polovině příštího roku, zaměřeno?

Oblasti, na které jsou kurzy zaměřené jsou v podstatě dvě. V prvé řadě jde o podporu zaměstnanců ve zdokonalování IT dovedností od úplných začátečníků až po pokročilé uživatele. Cyklus těchto kurzů je rozdělen na standardní obsluhu PC a obsluhu nemocničního informačního systému. Druhá část projektu je zaměřená na soubor komunikační dovedností zaměstnanců. V těchto kurzech budou zaměstnanci školeni v interpersonální komunikaci, komunikaci směrem k pacientovi, ale také vedoucí zaměstnanci v dovednostech potřebných k řízení svých podřízených.

O: Kdo vlastně bude školit? Dodavatelská firma nebo někdo ze zaměstnanců nemocnice?

Vybraní zaměstnanci nemocnice v současné době prochází přípravou na roli školitelů. Jde o zaměstnance především z oddělení informačních technologií, kteří budou připravovat a školit v této oblasti. Dále se na roli školitele připravuje např. klinická psycholožka a další.

Rozsah kurzů a počet zaměstnanců NM je tak velký, že bychom to sami nezvládli. Na základě výběrového řízení jsme oslovili ještě dodavatelskou firmu TRITON, která se zaměřuje na řízení lidských zdrojů. Ta připravuje vybrané kurzy a podklady převážně k části projektu na rozvoj komunikačních dovedností.

O: Kolik zaměstnanců a jakých profesí bude v rámci projektu proškoleno?

Školením projde přes 450 zaměstnanců lékařských i nelékařských profesí. Vzhledem k tomu, že nemocnice zaměstnává 562 zaměstnanců, jde o významnou skupinu napříč všemi profesemi.

O: Máte vlastní speciální školící prostory, nebo budou školení probíhat v některých ze stávajících prostor Nemocnice Mělník?

V rámci realizace projektu jsme v naší nemocnici vytvořili nové školící prostory. Budova školícího a vzdělávacího střediska prošla rekonstrukcí a z prostředků Evropského sociálního fondu jsme ji vybavili novým účelným nábytkem a hlavně nově pořízenými počítači. Součástí vybavení jedné z místností je i program na sledování průběhu výuky na jednotlivých počítačích, který bude sloužit pro lepší reakci lektorů na potřeby účastníků školení. V podkroví byla instalována klimatizace pro komfortnější prostředí školenců.

O: Nebude školení velkým zásahem do stávajících pracovních povinností zaměstnanců? A je vůbec toto školení pro zaměstnance povinné, nebo pouze dobrovolné?

Školící akce jsou ve spolupráci s personálním oddělením a vedoucími pracovníky plánovány s ohledem na časové vytížení zaměstnanců. Školení jsou povinná a budou probíhat až do druhé poloviny příštího roku. Cílem celého realizačního týmu bude to, aby zaměstnancům pomohli v rozvoji dovedností, které uplatní ve svém profesním i soukromém životě.