INFORMACE SPOLEČNOSTI VE VZTAHU K VNITŘNÍMU OZNAMOVACÍMU SYSTÉMU

Společnost Mělnická zdravotní, a.s., se sídlem Pražská 528/29, 276 01 Mělník, IČO: 279 58 639, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 12344 (dále jen „Společnost“), v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla vnitřní oznamovací systém, který je součástí Compliance programu Společnosti, a který slouží k podávání oznámení o protiprávním jednání v souladu se Zákonem.

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (tzv. whistleblowing systém) je určen pouze fyzickým osobám, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání blíže vymezeném v Zákoně. Těmito osobami se rozumí zejména:

  1. bývalí a současní zaměstnanci Společnosti;
  2. osoby, které vykonávaly nebo vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost pro Společnost, a to i zprostředkovaně; nebo
  3. osoby, které byly nebo jsou se Společností v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Vnitřní oznamovací systém má umožnit Společnosti efektivně odhalovat možná protiprávní jednání na pracovišti nebo týkající se Společnosti a zároveň zajistit oznamovatelům ochranu před odvetnými opatřeními v souvislosti s podaným oznámením.

Společnost nastavila ve vnitřním oznamovacím systému technická a organizační opatření tak, aby nebylo možné odhalit identitu oznamovatele. S totožností oznamovatele a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá oznámení, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ohledně identity oznamovatele a obsahu oznámení v průběhu i po skončení šetření.

  1. Určená příslušná osoba

Společnost určila níže uvedenou příslušnou osobu, která přijímá a vyřizuje oznámení podaná prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

označení příslušné osoby: pan Mgr. Ondřej Štefeček

telefonní číslo: +420 702 055 987

e-mailová adresa:

adresa: Mělnická zdravotní, a.s., personální oddělení, Pražská 528/29, 276 01 Mělník

  1. Způsoby podávání oznamování

V souladu se Zákonem mohou fyzické osoby, které se dozvěděly o možném protiprávním jednání podávat oznámení následujícími způsoby:

V souladu se Zákonem může oznamovatel podat oznámení rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

  1. Přijímání oznámení od třetích osob

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Tato informace je platná a účinná ode dne 1. srpna 2023.