Návštěvní hodiny

Klient má při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené klientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb a je-li to možné vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Podle aktuální epidemiologické situace je v pravomoci vedení nemocnice návštěvy a pobyty osob blízkých v zájmu klientů na všech odděleních přechodně zakázat.

Požádejte své příbuzné a známé, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách, brali ohled na ostatní klienty na pokoji a nezapomínali na to, že nemocní potřebují klid. Rovněž své příbuzné a známé upozorněte, že pokud mají příznaky akutního onemocnění, aby svou návštěvu v nemocnici odložili na dobu, až budou zdrávi.

Návštěvy se ohlásí na sesterně lůžkového oddělení a sdělí, za jakým hospitalizovaným klientem jdou.

Ošetřující lékař může návštěvu ukončit, pokud zjistí, že narušuje léčebný režim navštíveného klienta nebo dalších klientů.

1. V lůžkovém provozu na standartním oddělení

  • návštěvy na lůžkových odděleních jsou povoleny denně, a to v určených hodinách dle jednotlivých oddělení
  • na standardních odděleních je k jednomu klientovi na návštěvě dovolen přístup max. 3 osob najednou,
  • z důvodu zamezení přenosu infekčních onemocnění není možné, aby návštěva, včetně osoby blízké, využívala společná hygienická zařízení na pokojích, které je využíváno i dalšími klienty,
  • pro osoby blízké jsou k dispozici pouze WC ve společných prostorách nemocnice.

2. V lůžkovém provozu JIP, ARO, operační a porodní sály

  • o návštěvě na oddělení JIP a ARO rozhoduje ošetřující lékař, podle zdravotního stavu klienta,
  • na výše uvedených pracovištích je na návštěvu ke klientovi dovolen přístup najednou max. 2 osobám, další osoby se mohou vystřídat ve vhodných časových intervalech,
  • na výše uvedená pracoviště je zakázáno nosit květiny,
  • návštěvy dětí mladších 10 let jsou povoleny jen ve zvlášť zřetele hodných případech, z důvodu zvýšeného rizika infekce.

3. V lůžkovém provozu RHB

  • od 14:30  do 17:00 hodin (společné prostory se stávají po 17:00h. cvičebním prostorem všech klientů
  • o návštěvu mimo stanovený čas je nutno požádat, podle požadavku může být upraven čas fyzioterapie – rozhodnutí je v kompetenci  příslušného fyzioterapeuta.

PROPUSTKY – Pokud bude Vaše hospitalizace dlouhodobějšího charakteru, je možné
na základě zhodnocení Vašeho zdravotního stavu umožnit návštěvu domova vystavením
tzv. propustky – povoleného vzdálení na dobu určitou. Dodržujte prosím dobu návratu a každý svůj odchod laskavě předem ohlaste sestře na oddělení.