Rychlé odkazy:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

patří mezi základní klinická oddělení mělnické nemocnice, disponuje akreditací pro obor specializačního vzdělání Anesteziologie a intenzivní medicína udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR a jeho činnost spočívá v několika oblastech: resuscitační stanice, anesteziologický úsek, anesteziologická ambulance. Na ARO oddělení pracuje 15 lékařů, z toho 11 lékařů s nejvyšší erudicí – specializace v oboru (dříve II.atestace).

ARO oddělení

ARO oddělení poskytuje na pětilůžkové resuscitační stanici 24 hodinovou nepřetržitou péči všem kriticky nemocným pacientům se selháváním základních životních funkcí, tj. pacientům se srdečním, plicním, jaterním a ledvinným selháváním, šokovým stavem, bezvědomím různé etiologie, pacientům po těžkých úrazových stavech, po dlouhých a komplikovaných chirurgických výkonech s nutností umělé plicní ventilace, pacientům se speciálními požadavky na výživu a pacientům s těžce probíhajícím infekčním onemocněním s nutností podpory základních životních funkcí, rovněž stavy po intoxikacích.
Oddělení je vybaveno moderní monitorovací technikou napojenou na centrální pult sester, dýchacími přístroji pro umělou plicní ventilaci, přístrojem pro mimotělní eliminaci (hemodialýza, hemodiafiltrace), vlastním ultrazvukem, bronchoskopem, defibrilátorem, dále zvlhčovačem vzduchu pro teplé i studené zvlhčení, infuzními pumpami a dalšími zdravotnickými prostředky, které souhrnně zajišťují vysokou kvalitu poskytované péče. Z moderních léčebných metod je dále využíváno provádění punkčních dilatačních tracheotomií, kontinuální invazivní monitorace arteriálního a venózního tlaku, monitorace hemodynamiky apod.

Nedílnou součástí takové léčby je náročná intenzivní ošetřovatelská péče a veliký důraz při péči o pacienty je kladen na metodu tzv. bazální stimulace, kdy se na našem oddělení snažíme o co nejosobnější ošetřovatelskou péči, která pacientům s poruchou vědomí pomůže při orientaci v prostoru a čase a dá mu pocit jistoty… Proto je vhodné, aby měl kolem sebe známé věci – oblíbené předměty (rodinné fotografie, hrneček, polštářek atd.) rádio, přehrávač CD, toaletní potřeby, které je zvyklý používat, oblíbené vůně… Pro úspěch této metody je samozřejmě nutné znát co nejvíce o osobě pacienta, o jeho zvycích a zájmech… nezastupitelnou pomocí je proto spolupráce s rodinnými příslušníky pacientů a společná snaha o to, aby mohli těžce nemocní pacienti složité období hospitalizace co nejlépe zvládnout.

Anesteziologický úsek zabezpečuje širokou škálu služeb od anesteziologického dohledu u závažně nemocných při výkonech v mísní anestézii, přes různé druhy znecitlivění až po anestézii celkovou na operačních sálech všech operačních oborů nemocnice. Anesteziologická pracoviště na operačních sálech jsou vybavena kvalitními moderními anesteziologickými přístroji s doprovodnou monitorovací technikou, odpovídající přísným evropským standardům. Vše umožňuje kvalitní sledování základních životních funkcí a dobrou řiditelnost a tím i bezpečnost anestézie. Anesteziologický tým (lékař a sestra) je dostupný 24 h denně.

Počet anesteziologických výkonů neustále narůstá, v roce 2014 bylo v naší nemocnici podáno téměř 4 300 anestézií, téměř 25% představuje tzv. regionální (místní) anestézie, t. j anestézie bez navození ztráty vědomí a také výrazně stoupá i počet anestézií provedených ambulantně.

Lékaři ARO zajišťují konziliární péči pro všechny pacienty nemocnice hospitalizované na oborových jednotkách intenzivní péče u pacientů, u kterých selhání životních funkcí hrozí. Anesteziologický tým zabezpečuje každou kardiopulmonální resuscitaci v nemocnici. Lékaři a sestry ARO se také podílejí na výuce neodkladné péče ostatních zaměstnanců nemocnice.

Externí lékaři

MUDr. Ivana BOHOŇKOVÁ
MUDr. Olga JANOVSKÁ
MUDr. Zdeněk TLUSTÝ

Fotogalerie

Kontakt

Lůžkové odd. – tel.: 315 639 399

Kde nás najdete

Pavilon A – 2. NP

Co je potřeba mít s sebou

  • platný průkaz zdravotní pojišťovny
  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti

Statistika

Počet lůžek: 5
Počet hospitalizovaných pacientů na lůžkách ARO: 140-150 / rok
Počet anestesií za rok: cca 4300 / rok
Počet sálů, kde se podává anestesie: 9

Akreditace MZ ČR

Platnost do: 21. 9. 2024

Platnost do: 9. 3. 2028

Dokumenty ke stažení