Vaše názory, pochvaly či stížnosti

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

Písemná stížnost – stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná. Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

Adresa pro podání písemné stížnosti:

Mělnická zdravotní, a. s.
Nemocnice Mělník
sekretariát
Pražská 528, 276 01 MĚLNÍK

fax: 315 639 110

Telefonická stížnost – přijímá recepce nemocnice na tel: 315 639 111. Tato stížnost bude přepojena na sekretariát ředitelství tel: 315 639 101, který následně zaznamená stížnost krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podaná stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Ústní stížnost – pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, stěžovatel může stížnost podat ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice. Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitelství nemocnice, kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele. Po pracovní době sekretariátu ředitele je nutné doporučit stěžovateli podat stížnost písemnou formou.

Vámi podaná stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů, pokud jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti budete písemně informováni.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, můžete podat stížnost Krajskému úřadu Stč. Kraje, odboru zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V této stížnosti uveďte důvody nesouhlasu s vyřízením stížností naší nemocnicí.

Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

    Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.