Zdravotně-sociální pracovník

Poslání

Zdravotně sociální péče je nedílnou součástí komplexní péče o nemocné. Posláním pracoviště je pomáhat klientům Nemocnice Mělník a jejich rodinám při zmírňování a odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami.

Cíle služby

 • poskytnutí poradenství, případně vykonání konkrétních úkonů vážících se k sociální situaci klienta
 • prostřednictvím poskytnutí informací nebo vykonáním konkrétních úkonů umožnit návrat klienta do jeho přirozeného prostředí, příp. předání klienta do péče jiné služby

Okruh služeb zdravotně sociálního pracovníka

 • provádí sociální prevenci, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedinců, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • provádí sociální šetření u pacientů a posouzení životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizuje rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy (KÚ, MěÚ, ObÚ, OSPOD, ČSSZ a Českou poštou, ÚP a opatrovníky nemocných, kurátory, soudy, státním notářstvím, pečovatelskou službou, domácí péčí, Červeným křížem), případně dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovává zprávu o posouzení životní situace pacienta
 • sestavuje plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizuje
 • zajišťuje sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům (důchodové a sociální zabezpečení, možnost následné péče (domácí, ústavní, pečovatelské), získání ortopedických a kompenzačních pomůcek)
 • napomáhá integraci pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek, do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získává pacienty a jejich sociální okolí
 • podílí se na přípravě propuštění pacientů, včetně zajištění další péče a služeb
 • v případě úmrtí pacientů provádí odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťuje záležitosti spojené s úmrtím
 • zajišťuje kontakt s rodinou, sociální situaci pacienta řeší ve spolupráci s rodinnými příslušníky, získává od nich potřebnou dokumentaci
 • u osamělých nemocných vyřizuje jejich osobní a ekonomické záležitosti
 • podává, vyřizuje a eviduje žádosti pacientů do domovů důchodců, OLÚ, ÚSP, léčeben ošetřovatelské péče, hospiců, penzionů pro důchodce a pečovatelské služby
 • sleduje legislativní změny v sociální oblasti (např. zákon o sociálních službách), ve spolupráci s právním zástupcem a náměstkyní ředitele pro ošetřovatelskou péči je zavádí do praxe
Mgr. Adriana Novotná

zdravotně-sociální pracovník ODLP

mob.: 603 880 455
">

 

Bc. Alena Chadim Pětníková, DiS.

zdravotně-sociální pracovník nemocnice

mob.: 602 691 837

Kde nás najdete