Rychlé odkazy:

Dětská skupina Špitálek se snaží nabídnout svým zaměstnancům alternativu péče pro jejich předškolní děti, ty přijímá již od dvou let.

Naše motto: „Šťastné děti, spokojení rodiče…“

O Špitálku:

Dětem se snažíme poskytovat především výchovu a péči s vysoce individuálním přístupem.
Klademe důraz na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj.
Do plánu začleňujeme aktivity podporující správný vývoj dítěte v oblasti komunikace, zejména artikulace a zvyšování slovní zásoby, hudební a výtvarné činnosti, pohybové aktivity a aktivity vedoucí ke kladnému vztahu k přírodě a ochranně životního prostředí.

Jak to u nás funguje

Denní režim zahrnuje řízené i volné činnosti, organizované ve skupinách i individuálně. Režim má pevně stanovené body dané především dobou jídel, snažíme se o pravidelnost denního režimu, ale je zde také prostor pro změny programu závislé na individuálních potřebách dětí.

Denní plán

Příchod dětí do 8:30, spontánní hra dětí dle vlastní volby, tvoření a individuální motivace 6:30 – 8:30
Ranní kruh, zpěv, pohybové chvilky, zdravotní cviky 8:30 – 9:00
Hygiena, dopolední svačina 9:00 – 9:15
Společné aktivity, řízená činnost, témata dle ročního období 9:15 – 9:45
Pobyt venku, hra na zahradě, vycházky do okolí 9:45 – 11:30
Hygiena, oběd 11:30 – 12:00
Odpočinek na lůžku, čtení a poslech pohádek 12:00 – 14:00
Vstávání, hygiena, odpolední svačina 14:00 -14:30
Volné hry, individuální činnost, pobyt venku 14:30 – 16:00

Kolik to stojí

Počet vstupů           /    Úhrada za poskyt. služby
každodenní celodenní docházka 1000,-/ měsíc
20 celodenních vstupů * 2000,-
10 celodenních vstupů * 1000,-
denní vstup – 9,5 hod 300,-

denní stravné 60 kč

* jednotlivé vstupy je nutné vyčerpat do 3 měsíců

Úhrada za školné se hradí na měsíc dopředu a je splatná vždy k 20. dni v měsíci, aby dítě mohlo nastoupit k 1. dni měsíce následujícího. Úhrada za stravné bude splatná k 15. dni následujícího měsíce.

Co nás čeká

Dokumenty ke stažení