Pohotovost

 • vamed
 • 16.8.2019

Během pohotovostní služby je vybírán regulační poplatek dle platné legislativy více na https://www.nemocnice-melnik.cz/informace/regulacni-poplatky/

ÚRAZOVÁ CHIRURGICKÁ AMBULANCE

Budova A

Nachází se v 1.NP

Ordinační hodiny

Pondělí 7:00 – 15:30
Úterý 7:00 – 15:30
Středa 7:00 – 15:30
Čtvrtek 7:00 – 15:30
Pátek 7:00 – 15:30
Sobota 7:00 – 15:30
Neděle 7:00 – 15:30
Svátky 7:00 – 15:30

Telefonní číslo: 315 639 306

Mimo tyto hodiny se obraťte na nejbližší pracoviště zajišťující 24 hodinovou pohotovostní službu.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA pro dospělé

Budova W

Nachází se v 1.NP

Ordinační hodiny

Pondělí 16:00 – 20:00
Úterý 16:00 – 20:00
Středa 16:00 – 20:00
Čtvrtek 16:00 – 20:00
Pátek 16:00 – 20:00
Sobota 12:00 – 16:00
Neděle 12:00 – 16:00
Svátky 12:00 – 16:00

Telefonní číslo: 315 639 218

Mimo tyto hodiny se obraťte na nejbližší pracoviště zajišťující 24 hodinovou pohotovostní službu.

Pohotovostní služba ORL pro děti a dospělé

Budova Pohotovosti (P)

Nachází se v 3.NP, křídlo C – čekárna 2.

Ordinační hodiny

Pondělí 16:00 – 20:00
Úterý 16:00 – 20:00
Středa 16:00 – 20:00
Čtvrtek 16:00 – 20:00
Pátek 16:00 – 20:00
Sobota 8:00 – 20:00
Neděle 8:00 – 20:00
Svátky 8:00 – 20:00
Poslední pacient je přijat 10 min. před koncem ordinační doby.

Telefonní číslo: 315 639 287

Mimo tyto hodiny se obraťte na nejbližší pracoviště zajišťující 24 hodinovou pohotovostní službu.

Dokumenty ke stažení

 • vamed
 • 8.10.2017

Poplatky za vjezd

 • vamed
 • 8.10.2017

ZMĚNA POPLATKŮ ZA VJEZD/STÁNÍ V NEMOCNICI

Vážení návštěvníci,
dovolujeme si Vás upozornit, že došlo ke změnám při vjezdu/stání v nemocnici Mělník

Poplatek za vjezd do areálu nemocnice

Každá započatá hodina 30 Kč
Maximální denní sazba 200 Kč
Při ztrátě vjezdového lístku 200 Kč
Noční parkování- horní parkoviště NM

Od 19:00 – 07:00 hod

30 Kč
Zásobování, sanitní vozy, složky IZS, invalidé ZDARMA

 

Návštěvní hodiny

 • vamed
 • 8.10.2017

Návštěvní hodiny

Klient má při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené klientem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb a je-li to možné vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Podle aktuální epidemiologické situace je v pravomoci vedení nemocnice návštěvy a pobyty osob blízkých v zájmu klientů na všech odděleních přechodně zakázat.

Požádejte své příbuzné a známé, aby Vás navštěvovali v menších skupinkách, brali ohled na ostatní klienty na pokoji a nezapomínali na to, že nemocní potřebují klid. Rovněž své příbuzné a známé upozorněte, že pokud mají příznaky akutního onemocnění, aby svou návštěvu v nemocnici odložili na dobu, až budou zdrávi.

Návštěvy se ohlásí na sesterně lůžkového oddělení a sdělí, za jakým hospitalizovaným klientem jdou.

Ošetřující lékař může návštěvu ukončit, pokud zjistí, že narušuje léčebný režim navštíveného klienta nebo dalších klientů.

1. V lůžkovém provozu na standartním oddělení

 • návštěvy na lůžkových odděleních jsou povoleny denně, a to v určených hodinách dle jednotlivých oddělení
 • na standardních odděleních je k jednomu klientovi na návštěvě dovolen přístup max. 3 osob najednou,
 • z důvodu zamezení přenosu infekčních onemocnění není možné, aby návštěva, včetně osoby blízké, využívala společná hygienická zařízení na pokojích, které je využíváno i dalšími klienty,
 • pro osoby blízké jsou k dispozici pouze WC ve společných prostorách nemocnice.

2. V lůžkovém provozu JIP, ARO, operační a porodní sály

 • o návštěvě na oddělení JIP a ARO rozhoduje ošetřující lékař, podle zdravotního stavu klienta,
 • na výše uvedených pracovištích je na návštěvu ke klientovi dovolen přístup najednou max. 2 osobám, další osoby se mohou vystřídat ve vhodných časových intervalech,
 • na výše uvedená pracoviště je zakázáno nosit květiny,
 • návštěvy dětí mladších 10 let jsou povoleny jen ve zvlášť zřetele hodných případech, z důvodu zvýšeného rizika infekce.

3. V lůžkovém provozu RHB

 • od 14:30  do 17:00 hodin (společné prostory se stávají po 17:00h. cvičebním prostorem všech klientů
 • o návštěvu mimo stanovený čas je nutno požádat, podle požadavku může být upraven čas fyzioterapie – rozhodnutí je v kompetenci  příslušného fyzioterapeuta.

PROPUSTKY – Pokud bude Vaše hospitalizace dlouhodobějšího charakteru, je možné
na základě zhodnocení Vašeho zdravotního stavu umožnit návštěvu domova vystavením
tzv. propustky – povoleného vzdálení na dobu určitou. Dodržujte prosím dobu návratu a každý svůj odchod laskavě předem ohlaste sestře na oddělení.

Přehled akreditací lékařských vzdělávacích programů

 • vamed
 • 8.10.2017

Přehled akreditací lékařských vzdělávacích programů

Informované souhlasy

 • vamed
 • 8.10.2017

Seznam informovaných souhlasů

Regulační poplatky

 • vamed
 • 8.10.2017

Regulační poplatky

Dnem 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 256/2014 Sb., který ruší tyto následující poplatky:

 • 30 Kč za ošetření v ambulantní sféře
 • 30 Kč poplatek za recept

Platné regulační poplatky:

 • 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubního lékařství

Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.

Regulační poplatek se neplatí:

 • jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zákona o pomoci v hmotné nouzi; toto potvrzení nesmí být starší než 30 dnů
 • jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístění k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením, dále pojištěnci umístění na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnci svěření rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle občanského zákoníku
 • jde-li o pojištěnce, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u nich po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemají žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb.
 • pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

 

Zdroj: https://portal.gov.cz/…

Názory, pochvaly, stížnosti

 • vamed
 • 8.10.2017

Vaše názory, pochvaly či stížnosti

Pokud máte výhrady, týkající se poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, můžete Vy, případně Váš zákonný zástupce (osoba zmocněná nebo osoba blízká) podat stížnost, a to těmito formami:

Písemná stížnost – stížnost zaslaná nebo předložená v písemné formě a řádně podepsaná. Za podání písemné stížnosti se považuje i stížnost zaslaná e-mailem, faxem, je-li podepsaná.

Adresa pro podání písemné stížnosti:

Mělnická zdravotní, a. s.
Nemocnice Mělník
sekretariát
Pražská 528, 276 01 MĚLNÍK
sekretariat.mel@mediterra.cz
fax: 315 639 110

Telefonická stížnost – přijímá recepce nemocnice na tel: 315 639 111. Tato stížnost bude přepojena na sekretariát ředitelství tel: 315 639 101, který následně zaznamená stížnost krátkým zápisem včetně kontaktních údajů stěžovatele. Podaná stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Ústní stížnost – pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, stěžovatel může stížnost podat ústně jakémukoli zaměstnanci nemocnice. Tento zaměstnanec stěžovatele odkáže na sekretariát ředitelství nemocnice, kde je učiněn krátký zápis s podpisem stěžovatele. Po pracovní době sekretariátu ředitele je nutné doporučit stěžovateli podat stížnost písemnou formou.

Vámi podaná stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být prodloužena o dalších 30 dnů, pokud jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je nemocnice nepříslušná. O prodloužení lhůty a postoupení stížnosti budete písemně informováni.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti, můžete podat stížnost Krajskému úřadu Stč. Kraje, odboru zdravotnictví, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. V této stížnosti uveďte důvody nesouhlasu s vyřízením stížností naší nemocnicí.

Vámi předané informace využijeme pro další vylepšení provozu nemocnice.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

1 Step 1

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right